Saturday, 25 March 2023

ส.แบดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานจัดการอบรมครูฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ

07 Sep 2022
11

การอบรมคราวนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันของประเทศไทย

โดยการอบรมคราวนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงครูฝึกกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรจากสหพันธ์แบดมินตันโลก พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทยที่แปลและเรียบเรียงใหม่โดยสมาคมฬาแบดมินตันฯ โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ส.แบดไทย

คุณหญิงปัทมา กล่าวพิธีเปิดการอบรม

“การอบรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ในประเด็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เพิ่มจำนวนและพัฒนาทักษะของผู้ฝึกสอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดการอบรมใน level 2 และ 3 รวมทั้งจะมีหลักสูตรภาคภาษาไทยให้เราในโอกาสต่อๆไป เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อยอดเพิ่ม”

มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันนานาชาติ BWF Level 1 Coaching Course คราวนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูฝึกระดับแนวหน้าของเมืองไทย ผ่านการอบรมของไทยในระดับ License A และ B หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ มั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสอบได้เป็นผู้ฝึกสอน BWF Level 1 เพื่อที่จะเข้ารับการอบรม level 2 และ level 3 ต่อไป